Switch language:  
:. หมวดหมู่สินค้า
   • หม้อ (4)
   • เตาไฟฟ้า (4)
   • เตาแก๊ส (12)
   • เครื่องปั่น (5)
   • เครื่องกรองน้ำ (7)
   • อุปกรณ์ทำความสะอาด (3)
   • อื่นๆ (3)


  สินค้า » อุปกรณ์ทำความสะอาด » เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  
       
 
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
รหัสสินค้า : HPI 1860B
ราคา (บาท) : สอบถามราคา

  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนี้ใช้สำหรับฉีดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์  เครื่องมือ 
พื้นผิว  รถยนต์ รถจักรยานยนต์  หรือพาหนะอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้งานภายนอก
อาคารหรือบริเวณที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับการฉีดล้างทำความสะอาด
วิธีการใช้งาน
- ต่อสายฉีดน้ำเข้ากับตัวเครื่องให้แน่น และต่อปืนฉีดพ่นน้ำเข้ากับปลายสายอีกด้าน
  หนึ่ง
- ต่อท่อปรับทิศทางน้ำเข้ากับปืนฉีดพ่นน้ำ
- ควรตรวจดูเศษอุดตันที่ไส้กรอง FILTER ก่อนทุกครั้ง
- ต่อสายยางน้ำ
- สายยางน้ำควรมีสภาพพร้อมใช้งาน
- เปิดน้ำเพื่อดูว่ารั่วตรงจุดที่ต่อน้ำเข้าเครื่องหรือไม่
- บีบที่ปืนฉีดน้ำเพื่อไล่ลม
- เสียบปลั๊ก เปิดสวิตซ์เครื่องฉีดน้ำ
- ปลั๊กไฟพ่วงที่ใช้ควรได้รับมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน IEC 60364-1.เพื่อความ
  ปลอดภัย
- การปรับทิศทางของการฉีดพ่นน้ำทำได้ 2 ทิศทาง ตามความต้องการ

การใช้งานเครื่องฉีดน้ำอย่างปลอดภัย
1.ควรอ่านคู่มือการใช้ให้เข้าใจก่อน
2.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะเกิดอันตรายอย่างมากหากใช้ผิดวิธีและต้องไม่ปล่อยให้
  เครื่องทำงานโดยไม่ควบคุมดูแล
3.ควรแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้องให้ผู้ที่ปฎิบัติได้เข้าใจและไม่ควรให้เด็กๆใช้เครื่อง
  ฉีดน้ำ
4.เมื่อเกิดขัดข้องในการใช้งานควรเรียนรู้วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
5.ต้องระมัดระวังในขณะใช้งาน
6.สถานที่ต้องสะดวกและเหมาะสม
7.ศึกษาวิธี ดูแล แก้ไข จากคู่มือ
8.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของเครื่องฉีดน้ำกับระบบไฟฟ้าที่ใช้ให้ถูกต้อง
9.ไม่ควรดัดแปลงปลั๊กเพื่อใช้กับเต้าเสียบควรหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและถูกต้อง
   เพื่อความ ปลอดภัยและห้ามใช้ ADAPTER (ตัวแปลงไฟ) กับเครื่องฉีดน้ำ
10.ปลั๊กพ่วงสำหรับเสียบปลั๊กควรเป็นชนิดที่สามารถใช้ภายนอกอาคารอย่างปลอดภัย
   ไม่ควรใช้ในบริเวณใกล้แหล่งความร้อน บริเวณเครื่องจักรทำงาน หรือบริเวณที่อาจ
   ทำให้สายไฟ ขาดชำรุด ควรปิดสวิตซ์เครื่องฉีดน้ำถอดปลั๊กออก และจึงถอดอุปกรณ์
   ต่างๆ ของเครื่องฉีดน้ำ
11.เพื่อให้ปลอดภัยกับชีวิต ควรระวังการใช้งานในขณะฝนตก ฟ้าร้อง ไม่ควรให้มือ
    เปียกขณะถอดหรือเสียบปลั๊กและควรหยุดใช้งานทันทีถ้ามีน้ำรั่วเข้าไปในเครื่อง
    ฉีดน้ำ
12.ในขณะที่เปิดเครื่องใช้งานอยู่ ไม่ควรหยุดฉีดพ่นน้ำเกินกว่า 3 นาที เพราะแรงดัน
    น้ำที่อยู่ภายในระบบฉีดพ่นจะทำให้เครื่องร้อน (OVERHEAT)
13.ในขณะเปิดเครื่องใช้งาน ต้องเปิดน้ำให้ไหลต่อเนื่องถ้าไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่อง
    อุปกรณ์บางส่วนอาจเกิดการชำรุดเสียหาย
14.เมื่อเปิดเครื่องพร้อมใช้งาน ควรฉีดพ่นน้ำภายใน 1-2 นาที ถ้าไม่ฉีดน้ำออก น้ำที่
    ไหลเข้าจะมีความร้อนสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานเสียหาย
15.ไม่สามารถใช้เครื่องฉีดน้ำ เมื่อน้ำมีอุณหภูมิที่เย็นจัด จนเกือบจะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
16.ไม่ควรใช้เครื่องฉีดน้ำ ถ้าพบว่าน้ำมีความสกปรกหรือมีสารเคมี โคลน น้ำเสีย
    ต่างๆ
17.ควรแต่งกายให้เหมาะสมรัดกุม รวมถึงรองเท้า เพื่อความปลอดภัย
18.ไม่ควรฉีดพ่นน้ำล้างทำความสะอาดผนังกระเบื้อง ด้วยแรงฉีดตรงๆเพราะอาจทำ
    ให้เกิดการหลุดร่อนได้
19.ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนที่จะตรวจเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
20.เมื่อมีปัญหาเสียชำรุดหรือต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ ควรถามจากผู้แทนจำหน่าย
    โดยตรง

       
Copyright © 2009 OSN.co.th - All Rights Reserved.
บริษัท โอ๊ะซันโน้ จำกัด
9 ซอยประวิทย์และเพื่อน 4 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-5465-9 โทรสาร. 02-399-5470  อีเมล: osn@osn.co.th